FSC certifikácia

Za prvý globálne funkčný systém certifikácie lesov sa považuje FSC® (COC7478) systém, založený v októbri 1993 v Mexiku. Pôvodne bol zameraný pre oblasť tropických lesov Južnej Ameriky. Systém vznikol z podnetu environmentálnych skupín, hlavne Svetového fondu pre prírodu (World Wide Fund For Natur), Priatelia zeme (Friends of Earth) a pod.

Hlavnou myšlienkou FSC® (COC7478) je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Veľký dôraz sa kladie na presadzovanie prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva.

Lesný certifikačným systémom FSC® (COC7478) sa rozumie proces kontroly konkrétneho lesa za účelom zistenia, či je obhospodarovaný v súlade s štandardom FSC® (COC7478). Ak tomu tak je, má vlastník lesa právo používať pre drevo zo svojho lesa logo, ktoré na trhu jeho drevo odlíši od dreva nejasného pôvodu.

Na základe úspešného priebehu recertifikačného procesu bol Technickým službám mesta Prešov, a.s. dňa 13. januára 2009 udelený prestížny FSC® (COC7478) certifikát. TSmP, a.s. sa tak stali plnohodnotným certifikovaným členom Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov.

Certifikát nie je len ocenením, ale predovšetkým prejavom, že realizované lesohospodárske postupy sú environmentálne vhodné, hospodársky správne, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné.

Získanie certifikátu je objektívnym potvrdením zodpovedného obhospodarovania lesov a stáva sa vyšším ekonomickým prepojením medzi hospodárskymi organizáciami, trhom a konečnými spotrebiteľmi.


Prevádzka Mestské lesy Prešov podala prihlášku za člena Skupinovej schémy certifikácie lesov pri Gemerskom združení vlastníkov neštátnych lesov v Rožňave. V súčasnosti prijímame opatrenia na zodpovedné a úspešné plnenie úloh v certifikačnom procese a pre prijatie do certifikačného reťazca FSC®.

FSC® (COC7478) (Forest Stewardship Council) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vytvorila medzinárodne uznávaný systém certifikácie lesov umožňujúci identifikovať environmentálne správne, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.


Certifikácia kladie vyššie nároky na kvalitu vykonávanej práce, na ekologizáciu lesa, manipuláciu s odpadmi, na dodržiavanie zásad bezpečnosti zdravia pri práci a dodržiavanie technologických postupov.

Významom certifikácie je zmeniť nepriaznivé dopady na súčasný stav lesov, na vzťah lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu i životné prostredie.

Proces certifikácie má vysoký význam aj pri rozširovaní a udržiavaní komunikácie s tretími stranami alebo záujmovými skupinami v súvislosti s obhospodarovaním lesov (orgány štátnej správy, orgány samosprávy v dotknutej oblasti, ochrany životného prostredia, lokálne obyvateľstvo, obce, poľovné združenia, výchovno-edukačné zariadenia) a širšou verejnosťou.


Dňa 18. septembra 2008 prebehol u náhodne vylosovaných subjektov Gemerského regionálneho združenia neštátnych lesov, ktorého členom sú aj Mestské lesy Prešov certifikačný audit. Audit bol vykonaný spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o.. Táto kontrolná organizácia kompletne vyhodnotila hospodársku, ekonomickú a ekologickú pripravenosť ML Prešov na získanie prestížneho certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council).


Na základe úspešného priebehu recertifikačného procesu bol Technickým službám mesta Prešov, a.s. dňa 13. januára 2009 udelený prestižný FSC® (COC7478) certifikát. TSmP, a.s. sa tak stali plnohodnotným certifikovaným členom Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov. Certifikát nie je len ocenením, ale predovšetkým prejavom, že realizované lesohospodárske postupy sú environmentálne vhodné, hospodársky správne, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné. Získanie certifikátu je objektívnym potvrdením zodpovedného obhospodarovania lesov a stáva sa vyšším ekonomickým prepojením medzi hospodárskymi subjektami, trhom a konečnými spotrebiteľmi.


Zobrazené fotografické zábery približujú priebeh certifikačného auditu v jeseni roku 2008 a udeľovanie certifikátu v januári 2009.